Zásady ochrany osobných údajov


Rešpektujeme súkromie každého návštevníka našej webovej prezentácie. Tento dokument sa týka dát zbieraných našou spoločnosťou a spôsobu ich využitia. Zhromažďujeme, spracúvame a používame osobné údaje v súlade s príslušnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie.
Spracovanie osobných údajov vykonávame v súlade s nariadením GDPR

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením § 73 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na webovej stránke heatin.sk .
Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov, prehľad o ich spracovaní a Vašich právach. Osobné údaje sú spracovávané v súlade s platnou legislatívou a výhradne so súhlasom klienta. Poskytnutie súhlasu je v nami navrhnutom rozsahu úplne dobrovoľné a poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek zmeniť. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.
Základné informácie

Prevádzkovateľ:
BM-TURIEC STAV,s.r.o.| Hôrky 149/26 | Kláštor pod Znievom 038 43
IČO: 46 752 857 | DIČ: 2023253298
purizolacie@bm-turiecstav.eu

Účel spracovania osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje prostredníctvom niektorého z kontaktných formulárov na našich webových stránkach, využijeme výhradne na komunikáciu a sprostredkovanie našich služieb. Poskytnuté osobné informácie neposkytujeme tretím stranám.
Rozsah spracovania osobných údajov

Spracovávame nasledovné osobné údaje. Sú potrebné na komunikáciu s Vami a poskytujete nám ich vedome:
– e-mail (ktorý vyplníte vo formulári)

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:
– adresa IP vášho zariadenia

Doba spracovania a uchovávania osobných údajov

Spracovanie, zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov vykonávame len v potrebnom časovom úseku, maximalne po dobu potrebnú na účely, pre ktoré boli zhromažďované, alebo spracovávané. Odstránenie osobných údajov bude vykonané ako požiadate o vymazanie Vašich osobných údajov, alebo ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované. Táto webová lokalita môže zhromažďovať a uchovávať anonymné údaje pre marketingové a optimalizačné účely webu.

Spôsob získavania, zaznamenávania a zabezpečenia osobných údajov

Získanie osobných údajov prebieha najčastejšie vyplnením kontaktného formulára. V takomto prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje žiadnu zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Prevádzkovateľ webovej stránky je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním ich osobných údajov. Pri zabezpečení Vašich osobných údajov disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných osobných údajov pred neoprávneným prístupom, prenosom, zničením, alebo iným možným zneužitím.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

K vašim údajom, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom kontaktného formulára majú prístup aj tieto subjekty, ktoré sú nevyhnutné pre našu činnosť:
- administrátor webstránky
- poskytovateľ webhostingových služieb
- dodávateľ účtovných služieb

Všetky subjeky sú zaviazané neumožniť využiti údajov na iný účel. Ak to bude vyžadovať zákon, môže sa stať, že poskytnuté údaje budú poskytnuté inej osobe, napr. PZ SR.

Práva dotknutej osoby

Všeobecné európske nariadenie § 73 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov nariadenie o ochrane osobných údajov – „GDPR“ ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. To však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať ju z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Ako dotknutá osoba máte:

– Právo na prístup k údajom podľa článku 15 GDPR – Používateľ webovej stránky má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.
– Právo na opravu údajov a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR – Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu.
– Právo na vymazanie údajov („právo na zabudnutie“) podľa článku 17 GDPR – Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované. Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.
– Právo na obmedzené spracovanie údajov podľa článku 18 GDPR – Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.
– Právo na prenositeľnosť údajov podľa článku 20 GDPR – Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. (napr. PDF, CSV) Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi. Pre získanie Vašich osobných údajov kontaktujte správcu údajov webovej stránky.
– Právo vzniesť námietku podľa článku 21 GDPR – Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.
– Právo podať sťažnosť podľa článku 77 GDPR – Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Kontakt: purizolacie@bm-turiecstav.eu

Používateľ stránky súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu. Súhlas je platný po dobu realizácie požiadavky používateľa a používateľ ho môže kedykoľvek odvolať.


Dozorný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12 | 820 07, Bratislava 27 | Slovenská republika
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk